Общи условия

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
 • Да използва наетия автомобил по предназначение.
 • Да се отнася грижливо към автомобила, да съхранява документите и ключовете на автомобила със себе си.
 • Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност ( при договори сключени за период над 14 дни) и поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода на валидност на договора, отстраняването й се извършва от компетентни лица, след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ.
 • При настъпване на злополука, щета или повреда да извика органите на КАТ независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил.
 • Да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания за изясняване на случая.
НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
 • Да използва наетия автомобил за теглене на друг автомобил и ремаркета, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари.
 • Да не управлява наетия автомобил, когато той е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество.
 • Да не отдава на други лица управлението на наетия автомобил с изключение на упълномощените за това лица в този договор, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП и действащите закони на Република България.
 • Водачът на наетия автомобил трябва да притежава валидно удостоверение за правоуправление на МПС най-малко от 1 година, валидна лична карта и/или паспорт.
Права и задължения на Ротто Рент а кар:
 • Наемодателят се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, когато е невъзможно той да продължи изпълнението на договора по вина на Наемодателя, като разходите са за сметка на фирмата.
 • Наемодателят носи отговорност за щети, които Наемателя или трето лице предизвиква в следствие на техническа неизправност, доказана с независима техническа експертиза.